Buitenplaats Duindigt

In het nabije verleden zijn landerijen die tot het landgoed behoorden, door de overheid aangewezen als woningbouw gebieden (Woubrugge, Zoetermeer en Mariahoeve) en binnenkort worden de bollenlanden in de Pan van Persijn, ook wel Lentevreugd genoemd naar de boerderij in dit gebied omgevormd tot een natuurontwikkelingsgebied, maar tot nu toe heeft Duindigt de overige gedeelten van het landgoed goed kunnen verhuren, zodat de buitenplaats (het onrendabele deel) in stand kon worden gehouden.

Heden ten dage bestaat het landgoed Duindigt uit:

De buitenplaats Duindigt, Duijngheest, Groendael, de voormalige boerderij Klein Hoefijzer en het Wassenaarse gedeelte van het Panbos bij Katwijk. Op de volgende pagina’s worden de diverse onderdelen kort toegelicht. Over de buitenplaats zijn twee hoofdstukken te vinden, namelijk over de historie ervan en over de huidige situatie
De economische eenheid wordt dus gekend in een grote verscheidenheid, welhaast vergelijkbaar met een gemeentelijk huishouden.
En zoals de gemeente bij een bestemmingsplan voor de economische uitvoerbaarheid moet zorgen, moet het landgoed Duindigt dat ook.

Er zijn bedreigingen van allerlei aard, te weten milieu-bedreigingen en economische. Voorbeelden van milieubedreigingen zijn nieuwe infrastructuur zoals de Norah, die beslag legt op landgoedgronden, diepinfiltratie (een nieuwe waterwinmethode) en verzuring van de bodem. Voorbeelden van economische bedreigingen zijn, stijgende onroerend-zaakbelasting en vermogensbelasting en geen aftrekbare kosten voor onderhoud. Ook waterschapslasten en strengere milieu-eisen leiden tot hogere investeringen. Kortom, de moderne landgoedeigenaar moet alert zijn en van alle markten thuis.

Het is ook in het kader van de gebiedsgerichte aanpak die de gemeente Wassenaar voorstaat, van groot belang dat de economische eenheid van deze landgoed-gebieden wordt onderkend, en dat juist om versnippering te voorkomen, deze economische eenheid wordt gehandhaafd.

Voor zo ver dat in het vermogen ligt, worden de gebiedsdelen en de bebouwingen niet vervreemd, maar blijven in eigendom en worden verhuurd of in erfpacht uitgegeven. Door deze methode worden de financiële middelen in een soort interne circulatie gehouden om op de lange duur de eenheid ook in economische zin te waarborgen.